Proces verbal

Încheiat azi 25.06.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la Liceul Teoretic Radu Popescu – Sala de Sport, din Str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 251/19.06.2020 și convocarea consilierilor locali prin adresa nr. 29136/19.06.2020, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Digitalizării învățământului preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni”;inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a imobilelor cu număr cadastral 125.292 și 124.746 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Popești-Leordeni a clădirilor, amenajărilor și terenului aferent Școlii Gimnaziale Ioan Bădescu din str.Școlii nr.6 în vederea construirii unui corp nou S+P+3E+Eth;inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome cu titlul de „cetățean de onoare”, precum și a unei sume în valoare de 10.000 lei, doamnei Negruț Elena, persoană în vârsta de 100 de ani, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate;inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020;inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 56/14.04.2020;inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 61/12.05.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire stradă Popești Vest - Acces șoseaua Berceni - în orașul Popești Leordeni”;inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea studiului de fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru „Lărgire stradă Popești Vest-Acces șoseaua Berceni- în orașul Popești Leordeni”;inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 23/27.02.2020 și actualizarea devizului general, a caietului de sarcini și a modelului de contract pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
 13. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 50/14.04.2020;inițiator: Primar Petre Iacob.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Milca SRL;inițiator: Primar Petre Iacob.
 15. Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării Asociației dezvoltatorilor imobiliari din România-URBANIS către orașul Popești-Leordeni prin Direcția de asistență socială;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Se propune completarea cu punctul 16-Diverse.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru și 1 (una) abținere (Afronie A).

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Doamna Oncuța E părăsește sala de ședință.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Afronie A) și 1 (una) abținere (Radu I).
Dna Oncuța E revine în sala de ședință.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru și 1 (una) abținere ( Niculae A).

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 15: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 16: Diverse.
Solicitarea nr 29358/18.06.2020 a SC Passiflora Shop SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafața de 3 m2 pe str. Dr. Fermei. Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 1 vot pentru (Niculae A) 1 vot împotrivă (Afronie A) și 15 abțineri.
Consiliul local acordă aviz negativ.
Solicitarea nr. 30342/24.06.2020 a SC ANDANITY'S PLACE SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafața de 2 m2 situat pe str Leordeni nr 114.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Dnul consilier Ciotoianu M. părăsește sala de ședința.
Solicitarea nr. 23626/2020 a Ciotoianu Marian PFA privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafața de 20 m2 situat în str Mirăslău nr 37.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Aviz favorabil.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta