Proces verbal

Încheiat azi 25.03.2021 ora 1100 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația zoom, convocată prin dispoziția Primarului nr. 112/17.03.2021 și adresa de convocare a consilierilor nr. 14458/17.03.2021 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de concesiune numărul 8362 din 22.07.1999;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația „Căminul de bătrâni Sf. Maria”;inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni Județul Ilfov, pentru anul 2021;inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției demarării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului-teren în suprafață de 20.000 mp;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor-situații de urgență) pentru semestrul II 2020”;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR Plus.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului proiectului „Cercuri de lectură”;inițiator: Primar Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării elementelor de natura activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ANSAMBLU DE CLĂDIRI CU DESTINAȚIA DE SERVICII, COMERȚ, BIROURI P+10E, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”;inițiator: Primar Petre Iacob.
  9. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Arhiepiscopia Bucureștilor – Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” București;inițiator: consilier local Cazacu Silviu.
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea activității – Atelierul de pictură „Copilul artist”;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu 11 - Diverse.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Domnul Președinte de ședința întreabă: se înscrie cineva la cuvânt?
Solicită luarea cuvântului:
• Darie Ștefan
• Nistor Andrei
• Alexandru Ion
• Casa de avocatura Ionescu & Sava reprezentații SC EL DORADO SRL.
• Are cuvântul Darie Ștefan: intenția demarării procedurii de expropriere, am cautat în legislație paragraful acesta și nu l-am găsit. În hotararea nr 907/2016 privind etapele si documentațiile tehnico-economice-cadru aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice găsim clar ce trebuie elaborate. Până în momentul acesta nu avem nici-o documentație. Legea nr 255 spune foarte clar la art 4. - etapele procedurii de expropriere și anume aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Noi nu avem nimic aici. Propun: amânarea proiectului și parcurgerea etapelor legale
• Are cuvântul Nistor Andrei: ceea ce am vrea noi să vedem și am vota un astfel de proiect un proiect conform legislației. Ceea ce se propune în acest proiect nu există în lege. În urma votării nu se face nicio expropriere. Nu există în lege asa ceva, atunci ce votăm noi astăzi?
• Are cuvântul Alexandru Ion: în ultima perioadă am participat la mai multe ședințe de comisii și am văzut că sunt mai multe controverse cu privire la acest proiect. Practic era de a aduce la cunoștința eventualilor cumpărători că acest teren este supus sau va fi supus unei proceduri de expropriere pentru că nevoile de școala din zona nouă se cunosc. Propun să amânam aceasta inițiativa, să facem documentația legala.
Domnul Primar Petre Iacob: sunt întru totul de acord cu colegii de la USR PLUS si PNL, intenția mea a fost numai să informez. Sunt de acord să amânam acest proiect și vom face demersurile legale, eu am considerat că trebuie să informam.
- Reprezentanții Societăți EL DORADO SRL: rugămintea noastră e să aveți în vedere că, potrivit legii nr 255, scopul ei nu constă în acela de a obține printr-o măsură excepțională un teren pentru un proiect viitor si neindividualizat. De asemenea, solicită respingerea aprobării acestui proiect.
Domnul Nistor A: vreau să-l întreb pe domnul primar dacă a luat în considerare oferta, pe care au reiterat-o domnii de la EL DORADO, de donație 4000 m, deoarece e o ocazie foarte bună să facem o grădinița acolo.
Domnul Primar răspunde: urmează să o analizăm.
Domnul președinte de ședință: Supun la vot propunerile colegilor de la PNL și USR PLUS de amânare: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii USR-PLUS)

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Diverse
Doresc să se înscrie la cuvânt:
• Bogdan Toader
• Păun I. Cyntia
Are cuvântul domnul consilier Bogdan T.: plângerea de care vorbiți dumneavoastră este pentru art. 2 și art. 3 din proiectul votat în ședința anterioara. Eu aș vrea să vă întreb legat de art 1 din acest proiect în care s-a votat demararea cercetării mele disciplinare. Au trecut 30 zile nu s-a întâplat nimic, sunt curios când va începe această cercetare. Eu sunt dispus, deschis să ofer toate informațiile necesare, vreau să știu când începe această cercetare. Vreau un document scris, oficial.
Domnul președinte: propunerea cercetării a fost respinsă. Căutați pe site- ul primăriei si o să găsiți hotărârea.
Doamna Păun are cuvântul: în completare la ce a spus colegul meu, noi am supus la vot o singură hotarare, care avea mai multe articole. Nu s-a discutat în nicio comisie modificarea comisiei de urbanism ca număr și ca componenta, nu exista nici motivare și atunci cănd s-a votat s-a schimbat numărul membrilor în comisia 4 și acum nu mai reprezintă ponderea pe care avut-o noi la alegeri, nici în comisia 2 nici în comisia 4, din acest motiv am făcut plângerea și să luați în calcul că proiectul asa cum a fost depus și votat nu a fost legal.
Se trimite plângerea către aparatul de specialitate al primăriei - Juridic.
• Se dă citire adresei nr 15468/22.03.2021 a SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL privind aducerea la cunoștința a Hotărârii nr 6/18.03.2021 a Consiliului de Administrație al societății,mai sus menționate, de numire a persoanei care va asigura interimatul funcției de director general doamna Ana Maria Mihalache cu 01.04.2021.
Consiliul Local a luat act.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat