Proiect de hotărâre
privind aprobarea activității – Atelierul de pictură „Copilul artist”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație înregistrat sub nr. 11159 din 01.03.2021;
  • Referatul de aprobare al domnului Primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 11433 din 02.03.2021, în conformitate cu prevederile;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.103, alin. (2) și art.105 alin. (2), lit h) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 • În temeiul:
  • art. 129, alin. (7), lit. a), și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul atelierului de pictură „Copilul artist”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă bugetul pentru organizarea atelierului de pictură „Copilul artist”, în valoare estimată de 31.680 lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, prin Compartimentul Educație va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale, Serviciul Financiar Buget și directorii școlilor implicate (Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, Școala Gimnazială Nr.3 și Liceul Teoretic „Radu Popescu”)
 • Art. 5. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat