Proces verbal

Încheiat azi 24.08.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 376/24.08.2023 și adresa de convocare nr. 46306/24.08.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul orașului Popești-Leordeni- inițiator p. primarul orașului Constantin-Alin TODIREANU, Administrator public (cf. disp nr 317/19.07.2023).

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosar.

Se dă citire ordinii de zi.
Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.
Se trece la dezbateri.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Are cuvântul doamna consilier Păun Cynthia: anul trecut am votat neasumarea și a fost bătaie de joc, pentru anul școlar 2023-2024 propun ca amendament: asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor de către Primăria orașului Popești-Leordeni.

Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.

Se supune la vot neasumarea responsabilității: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței