Proces verbal

Încheiat azi 23.07.2018 ora 14.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 316/17.07.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor/tinerilor care au obţuinut rezultate deosebite - Premiul I, II, III - aur, argint, bronz la Faza Naţională, Internaţională, Judeţeană şi Interjudeţeană/Regională a olimpiadelor şcolare , concursurilor şi competiţiilor; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului-verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru şi 1 (una) abţinere (Voicu Claudiu).
Se dă citire ordinii de zi.
Se dă citire ordinii de zi.

Domnul Viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul 3 - diverse.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul doamnei director Marta Pavel.
Dna Marta Pavel: această rectificare constă într-o redistribuire între capitolele de venituri şi cheltuieli, astfel încât echilibrul bugetar nu se modifică, iar modificările au fost făcute în conformitate cu prevederile din legea finanţelor publice locale.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1 (una) abţinere (Voicu Claudiu) şi 1 (un) vot împotrivă (Alexandru Ion).

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Diverse.
Se dă citire înştiinţării nr. 9809/06.07.2018 prin care domnul primar Petre Iacob aduce la cunoştinţa Consiliului Local că efectuează un număr de 15 zile de concediu de odihnă în perioada 23.07-10.08.2018.
Consiliul local a luat act.
Solicitarea nr. 10781/23.07.2018 a societăţii Plemarcon SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafaţă de 12 mp, în perioada 01.08.2018-01.08.2019.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru şi 1 (un) vot împotrivă (Alexandru Ion).
Consiliul Local acordă aviz favorabil condiţionat de lucrările la trama stradală.
Se dă cuvântul dlui Nistor care adresează câteva întrebări legate de hotărârea privind rectificarea bugetului, dna director Marta Pavel răspunde.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta