Proces verbal

Încheiat azi 22.12.2020 ora 1400 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția Primarului nr. 512/17.12.2020 și adresa de convocare a consilierilor nr. 60817/17.12.2020 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 6 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Domnul consilier Dumitrescu Bujor Cristian solicită participarea online la ședință.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Lorin Ionuț solicită suplimentarea ordinii de zi cu: Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivelor de investiții din Oraș Popești-Leordeni în perioada 01.01.2021-31.12.2022;inițiator: Primar Petre Iacob

Domnul consilier Andrei Nistor precizează că acest proiect nu a ajuns la toți consilierii.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (Barbu C-V, Doru V, Dumitrescu BC-online, Horeanu A, Nistor A, Păun A-C-I, Toader B, Turean O-B).

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru (Dumitrescu B.C. Online).

Se trece la dezbaterea ordinii de zi.

Punctul 1: Se dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 6 a bugetului local de venituri și cheltuieli.
Domnul consilier Șutru Pavel depune amendamentul înregistrat sub nr. 61483/22.12.2020 privind includerea sumei de 2.000.000 lei de la Consiliul Județean Ilfov.
Se dă citire amendamentului.
Se supune la vot proiectul de rectificare bugetară inclusiv amendamentul, unanimitate de voturi pentru (Dumitrescu B.C.-online).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 10 voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Darie St, Barbu C.V, Doru V, Dumitrescu B.C.-online, Horeanu A, Nistor A, Păun A-C.L, Toader B, Turean O.B).

Se acordă cuvântul domnului Dogaru Ion care în calitate de reprezentant al unităților de învățământ precizează că relația cu directorii unităților de învățământ nu este de subordonare, școala fiind o instituție care se supune unor reguli și reglementări legale.
Ca urmare, se impune ca solicitările consilierilor locali privind inițiativa unor proiecte de hotărâre pentru unitățile de învățământ să fie dacă este posibil prin documentare și dialog.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta