Proces verbal

Încheiat azi 22.11.2018 ora 9.00 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 507/19.11.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenței pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, aflate în domeniul public al orașului Popești-Leordeni și în administrarea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Echipare bazin liniștire cu stație de pompare ape uzate și pluviale din intersecția str. Maica Tereza cu str. Sf. Agnes și conducta de refulare din orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire pentru terenul în suprafață de 3,0391 ha din totalul de 21,8303 ha situat în T1-P39; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 (una) abținere (Stan Florin).
Se dă citire ordinii de zi.

Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta