Proces verbal

Încheiat azi 22.11.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocată prin Dispoziția primarului nr.359/17.11.2017, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare pentru produse (biscuiţi) în valoare de 4220,90 lei pentru Sport Club Popeşti- Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă - initiator Primar Petre Iacob
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare pentru oraşul Popeşti-Leordeni judeţul Ilfov şi lista lucrărilor efectuate şi a investiţiilor aflate în derulare de către Vital Blueaqua SRL - initiator Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare între oraşul Popeşti-Leordeni prin Serviciul public local de asistenţă socială şi Asociaţia SOLWODI - initiator Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare între oraşul Popeşti-Leordeni prin Serviciul public local de asistenţă socială şi Fundaţia FARA - initiator Primar Petre Iacob.
  6. Diverse

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu 3 proiecte, şi anume:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Popeşti- Leordeni, judeţ Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 1 al HCL nr. 6/31.01.2017, privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ din oraşul Popeşti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z pentru obiectivul modificare art. 1 al HCL nr .55/16.06.2011, pentru obiectivul Introducere în intravilan (T53/3 P7, 8, 9 şi 10) în vederea construirii unui imobil de locuinţe colective S+P+3E, amenajare circulaţii, parcări, împrejmuiri şi utilităţi - initiator Primar Petre Iacob.

Domnul Dogaru Ion propune modificarea hotărârilor nr.21/30.08.2006 şi nr. 22/07.04.2005 referitoare la Sala de sport, în sensul de a modifica folosinţa cu administrarea şi de a reactualiza taxa de utilizare a sălii de sport.
Dna Secretar întreabă: Aveţi documentaţia întocmită? Proiecte de hotărâre?
Dl Dogaru: Nu, am HCL 21/2006 şi 22/2005.
Dna Secretar: Vă rog să întocmească reprezentantul liceului o adresă prin care să solicite modificările, urmând ca la prima şedinţă să fie supuse aprobării. Nu avem cum să supune la aprobare fără documentaţie.
Dl consilier Alexandru Ion: Referitor la proiectul de aprobare P.U.Z nu avem cum să-l aprobăm, acesta încalcă legea nr. 350/2000 şi a fost aprobat prin HCL 55/2011, este nelegal.
Se supune la vot propunerea, unanimitate voturi, pentru.
Punctul 7 - diverse va deveni pct. 11 pe ordinea de zi .
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Domnul Păun Adrian - reprezentant SC Vital Blueaqua care oferă explicaţii legate de investiţiile şi lucrările de apă şi canalizare.
Se supune la vot, 12 voturi pentru, 2 voturi abţinere ( Alexandru I. şi Niculae A. ) şi 3 voturi împotrivă ( Dogaru Ion, Radu I. şi Afronie A. ).

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentaţiei.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentaţiei.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentaţiei.
Se dă citire documentaţiei.
Dl consilier Alexandru Ion: HCL 55/2011 a aprobat un număr de 8 loturi, iar acum nu ai cum să modifici unele loturi şi altele nu. Propunerea nu este legală.
Se supune la vot, 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Alexandru I.) şi 4 abţineri (Radu I., Afronia A., Niculae A. şi Dogaru Ion).

Punctul 10: Propunerea de modificare, a dlui consilier Dogaru, a hotărârilor 21/2006 şi 22/2005 privind administrarea şi nu folosinţa, şi de asemeni reactualizarea taxei de utilizare, fără documentaţie întocmită (referat de specialitate, proiect de hotărâre, expunere de motive).
Reprezentantul liceului teoretic Radu Popescu va solicita printr-o adresă modificarea acestor acte normative.

Punctul 11: Diverse.
Propunere reţea şcolară pentru unităţile de învăţământ.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Solicitarea nr.36846/22.11.2017 a PFA Maria Radu Marian privind ocuparea temporară a domeniului public 2 mp, în perioada 23.11.2017 - 05.01.2018.
Se dă citire documentaţiei.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Alexandru I. şi Dogaru I.) şi 2 abţineri.
Solicitarea nr.35802/13.11.2017 a SC Florăria La Roşa Pride SRL privind prelungirea avizului de ocupare a domeniului public 10 mp, pentru perioada 01.01.2018-01.09.2018.
Se dă citire documentaţiei.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Alexandru I., Afronie Alin şi Radu I.) şi 1 abţinere (Dogaru Ion).
Consiliul local acordă aviz favorabil.
Adresa nr.35081/06.11.2017 a C. Jud. Ilfov privind încheierea unui accord de cooperare cu UAT din raionul Ialoveni - Republica Moldova.
Consiliul local a luat act de adresă.
Solicitarea nr.33248/19.10.2017 a SC Pozitiv Twins Grup SRL privind ocuparea temporară a domeniului public 8 mp pe strada Oituz.
Se dă citire documentaţiei.
Se supune la vot, 2 voturi pentru (Niculae A. şi Anghel C.), 3 voturi împotrivă (Alexandru I., Afronie A., Radu I.) şi 12 abţineri.
Consiliul local acordă aviz nefavorabil.
Solicitarea nr.35809/13.11.2017 a SC Plemarcon SRL privind ocuparea temporară a domeniului public 10 mp în perioada 01.12.2017 - 01.12.2018.
Se dă citire documentaţiei.
Se supune la vot, 15 voturi pentru şi 2 voturi abţinere (Radu I, Dogaru I.).
Consiliul local acordă aviz favorabil condiţionat de lucrările la trama stradală.
Solicitarea nr.35040/06.11.2018 a SC Passiflora Shop SRL privind ocuparea temporară a domeniului public 3 mp, în perioada 01.12 - 31.12.2017.
Se dă citire documentaţiei.
Se supune la vot, 16 voturi pentru şi 0 abţineri şi 1 (unu) vot împotrivă (Alexandru I.).
Consiliul local acordă aviz favorabil condiţionat de lucrările la trama stradală.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta