Proces verbal

Încheiat azi 22.04.2021 ora 1300 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația zoom, convocată prin dispoziția Primarului nr. 153/16.04.2021 și adresa de convocare a consilierilor nr. 20767/20.04.2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării lotului cu NC 117360 ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 106/13441/27.06.2006;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat cu nr. 45/16.04.2019 între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA;inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 126442 intabulat în cartea funciară a localității Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Dnul consilier Nistor Andrei solicită suplimentarea cu punctul 6. Diverse.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 9 pentru (consilierii USR-PLUS și Darie St.) şi 10 abțineri.

Punctul 2: Se dă citire documentatiei.
Se dă cuvantul dnei consilier Paun Cynthia: depun un amendament privind organigrama şi dă citire acestui amendament (nr.21949/22.04.2021).
Se supune la vot amendamentul: 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mitran Ctin) și 9 abtineri (Alexandru I, Stefănescu A și consilierii PRO ROMÂNIA).
Se supune la vot ph-ul: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Diverse
Doamna consilier Păun C: am depus o solicitare privind activitatea pe anul 2020 și bilantul ptr. SC UTILPUB PREST, când vom primi răspunsul?
Se va verifica și veți primi informatiile necesare.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat