Proces verbal

Încheiat azi 21.09.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52 convocată prin dispoziția primarului nr. 430/15.09.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr.50741/15.09.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC, PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ DE MASE PLASTICE ȘI METALE, BIROURI ȘI SHOWROOM”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului - teren și construcții speciale în suprafață totală de 296 m.p., situat în Orașul Popești-Leordeni, șos. Olteniței, nr.53A, pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea Drumului Național 4(DN4) între Km 7+564-Km 11+715(intersecția cu str. Cheile Turzii și drum de acces Danubiana) în Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov, Unitatea Administrativ-Teritorială - Oraș Popești-Leordeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea implementării proiectului „Construire ambulatoriu în oraș Popești-Leordeni, cu funcțiune medicală”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a Societății Bangkok 84 Impex S.R.L. în valoare de 50.000 (cincizecimii) lei pentru Sport Club Popești-Leordeni- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  7. (8) Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu: (7) Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Consiliului Județean Ilfov, dat în administrarea Consiliului Județean Ilfov prin HCL nr. 126/2022- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi completată: unanimitate de voturi pentru.
Ordinea de zi va fi renumerotată, punctul 7 - diverse va deveni punctul 8.

Se trece la dezbateri:

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8:Diverse.
Reprezentanți desemnați ai Consiliului Local:
Grădinița „Miniplay” - CA - Șutru Pavel
Liceul Radu Popescu=CEAC - Șutru Pavel
CA -- Șutru Pavel, Lorin lonuț și Șerban lonuț
Șc. Gim. nr 3 CEAC - Ștefanescu A
CA : Ștefanescu A și Lorin lonuț
Grădinița „Miles of Smiles” - CEAC - Ion Alexandru
CA - Cazacu Silviu
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se dă citire Raportului de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2022 ale UATO Popești-Leordeni, Consiliul Local a luat act.
Se dă citire Procesului -Verbal de negociere nr. 44526/11.08.2023. Domnul viceprimar solicită un punct de vedere privind regimul tehnic al terenului de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Consiliul Local a luat act.
Are cuvântul doamna consilier Păun Cynthia: întrebarea mea este legată de P.U.G., știți vreo noutate? Când urmează să-1 aprobăm?
Răspunde domnul consilier Lorin I: Știu că în proporție de 99% este gata și este la Consiliul Județean Ilfov.
Doamna Păun C: Să cerem Consiliului Județean Ilfov prin adresă să ne transmită stadiul în care se află această documentație.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței