Proces verbal

Încheiat azi 20.10.2017 ora 13.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocată prin Dispoziția primarului nr.310/13.10.2017, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Popești-Leordeni pe anul 2017- pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate - iniţiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Arimex SRL cu 20 de echipamente sportive inscripționate pentru Sport Club Popești-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Duraziv cu echipamente sportive Joma și inscripționarea acestora pentru Sport Club Popești-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.
  4. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.
Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Popești-Leordeni pe anul 2017- pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate - iniţiator Primar Petre Iacob.
Se dă citire documentației.
Domnul consilier Șutru Pavel prezintă amendamentele pe care le are la bugetul local.
Se dă citire amendamentelor nr.1 și nr.2.
Domnul consilier Dogaru Ion și domnul consilier Năstase Iosif propun modificarea amendamentului nr.1 prin suplimentarea sumei la 130.000 lei și achiziționarea de 3 cabine pentru persoanele care asigura paza la unitățile de învățământ (Liceul Radu Popescu și Școala Gimnaziala Ioan Bădescu).
Se supune la vot amendamentul nr.1, unanimitate voturi, pentru.
Se supune la vot amendamentul nr.2, unanimitate voturi, pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre de rectificare pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Arimex SRL cu 20 de echipamente sportive inscripționate pentru Sport Club Popești-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Duraziv cu echipamente sportive Joma și inscripționarea acestora pentru Sport Club Popești-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Diverse.
Adresa nr.30926/02.10.2017 a societății Apollo Kids SRL privind desemnarea unui membru al Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de Administrație.
Propuneri: Stan Florin Radu Virgil.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Adresa nr.33197/19.10.2017 a grupului de companii Recovered Energy Group și Oprimus Bioenergo Group SRL privind intenția de a aduce în România tehnologia de producere a energiei electrice și termice utilizând orice fel de deșeu menajer.
Se da citire documentaţiei.
Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a luat act de propunerile grupului de companii.
Domnul consilier Ciotoianu Marian anunță Consiliul Local ca nu mai poate reprezenta Consiliul Local al orașului în Consiliul de Administrație al Sport Club Popești-Leordeni din motivul conflict de interese.
Se propune înlocuirea cu consilierul local Ursuleac Iulian.
La următoarea ședință prin hotărâre se va adopta aceasta propunere.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta