Proces verbal

Încheiat azi 19.12.2017 ora 14.00 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 392/14.12.2017, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări pentru oraşul Popeşti-Leordeni de la SC Cristal Brad Service SRL - initiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Asociere nr. 10505/27824/30.08.2017 incheiat intre Judeţul Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov si UAT Popeşti-Leordeni-Consiliul Local al Oraşului Popeşti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele:

  • Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor sume intre unităţile şcolare de pe raza oraşului Popeşti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
  • Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Diverse
Nu sunt materiale.
Adresa nr. 39179/14.12.2017 a SC Madcom DLS Impex SRL privind avizarea staţiei de îmbarcarea/debarcarea pentru tranzit rutier de persoane prin curse regulate speciale.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local acorda aviz favorabil, cu respectarea prevederilor legale.
Adresele nr. 39190/14.12.2017 a Şcolii Gimnaziale Ioan Bădescu, nr. 39191/14.12.2017 a Şcolii Gimnaziale nr. 3 şi nr. 39386/19.12.2017 a Liceului Teoretic Radu Popescu privind avizarea Proiectului planurilor de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul Local acorda aviz favorabil.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta