Proces verbal

Încheiat azi 16.10.2023 ora 1100 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr.480/09.10.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr.55337/09.10.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local Nr. 149/21.12.2022 și Nr. 28/28.02.2023- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. (1)Proiect de hotărâre privind aderarea Orașului Popești-Leordeni la Asociația Comunelor din România- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. (2)Proiect de hotărâre privind aprobarea casării Clădire C2 - Grădinița nr. 1- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  4. (3)Proiect de hotărâre privind aprobarea casării Clădire Magazie Corp B Școala Gimnazială nr. 3- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  5. (4)Proiect de hotărâre privind declararea imobilului De 30/2, ca bun de uz și interes public local- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Proiectul de la punctul 1 pe ordinea de zi este retras de către inițiator conform adresă nr. 56671/16.10.2023 și a prev. art.1 36 alin. (11) din C.A.

Domnul Cazacu Silviu propune suplimentarea cu (5) proiectul de hotărâre privind aprobarea reînnoirii contractelor de mandat ale membrilor din Consiliul de Administrație al S. C. UTILPUB PREST ECO SERPPPL S. R.L- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată: unanimitate voturi pentru.

Ordinea de zi se va renumerota.

Doamna consilier Oncuța Elena invocă prevederile art.228 C.A. pentru proiectul de la punctul 5 de pe ordinea de zi și nu va fi luată în calcul pentru cvorumul necesar adoptării acestei hotărâri.

Se trece la dezbateri

.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru (18).

Punctul 6:Diverse.
Propunere desemnare reprezentanți ai Consiliului Local al or. Popești-Leordeni, după cum urmează:
Grădinița Miniplay - Șutru Pavel. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Liceul „Radu Popescu”:
CE AC: Șerban lonuț
CA: Șutru Pavel și Lorin lonuț. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței