Proces verbal

Încheiat azi 15.11.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești- Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr.545/09.11.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr.61725/09.11.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui și a potențialului președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni - inițiator Primarul orașului Petre Iacob.
  2. (R) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE P+5E, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” - inițiator Primarul orașului Petre Iacob.
  3. (2) Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune încheiate cu cabinetele medicale de medicina de familie - inițiator Primarul orașului Petre Iacob.
  4. (R) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CENTRU SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ȘI SALĂ POLIVALENTĂ, AMENAJARE ACCESE, CĂI DE CIRCULAȚIE CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE Șl UTILITĂȚI” - inițiator Primarul orașului Petre Iacob.
  5. (3) Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Pachete educaționale pentru pitici”, destinat elevilor preșcolari din orașul Popești-Leordeni - inițiator Primarul orașului Petre Iacob.
  6. (4) Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov - inițiator Primarul orașului Petre Iacob.
  7. (5) Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări oferite de SC Pladis România - Eurex Alimentare SRL, în valoare de 3300 lei, destinate elevilor preșcolari din orașul Popești-Leordeni - inițiator Primarul orașului Petre Iacob.
  8. (6) Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări oferite de SC Zuzu Exim Constructions SRL, în valoare de 1700 lei, destinate elevilor preșcolari din orașul Popești-Leordeni - inițiator Primarul orașului Petre Iacob.
  9. (R) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI MODIFICARE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE P+3E, AMENAJARE PARCAJ AUTO ȘI SPATII ANEXE LA PARTER, AMENAJARE PARCAJE AUTO LA SOL, CONSTRUCȚII ANEXE, REȚELE INTERIOARE ACCESE/ALEI AUTO ȘI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMUL PUBLIC, AMENAJARE SPAȚII VERZI, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE” - inițiator Primarul orașului Petre Iacob.
  10. (7) Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Prin adresa nr.62619/14.11.2023 în baza art.136 alin.11 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, inițiatorul proiectelor (2,4,9) a solicitat retragerea acestora de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 15.11.2023.

Ordinea de zi va fi renumerotată corespunzător.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Propuneri:
1. D-nul consilier Mitran C: Sutru P si Cazacu S
2. D-nul consilier Nistor A: Păun C și Dumitrescu C
Se supune la vot prima propunere: 8 voturi pentru.
Se supune la vot a doua propunere: 8 voturi pentru.
Domnul președinte solicită să se facă altă propunere:
D-nul consilier Ciotoianu M: Cazacu S.
D-nul consilier Nistor A: Păun C.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Diverse.

Solicitarea nr.59631/08.11.2023 a S.C. FLOWERS BY DANISIM S.R.L. de ocupare temporară a domeniului public 01.01.2024-31.12.2024 - 25 mp. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitările nr.60383/08.11.2023 și 61192/08.11.2023 de ocupare temporară a domeniului public 01.12.-31.12.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr.60912/08.11.2023 a SC Mister Donut SRL de ocupare temporară a domeniului public în suprafață de 2 m2 - 01.01.2024-31.12.2024.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a luat act de adresa nr.56922/16.10.2023 a Direcției Arhitect Șef, Urbanism Planificare și Amenajare Teritorială.
Are cuvântul dna consilier Păun Cynthia: din adresă rezultă că din ianuarie 2023 și până în octombrie, documentația nu a fost completată cu ce a fost solicitat. Domnul Viceprimar ne poate spune ce s-a întâmplat?
D-nul Viceprimar: Eu nu am mai fost chemat la ședințele de lucru.
D-na secretar: am semnat în luna octombrie adresa de înaintare a documentelor pentru PUG.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței