Proces verbal

Încheiat azi 15.09.2020 ora 1500 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la Liceul Teoretic Radu Popescu – Sala de Sport, din Str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 357/11.09.2020 și convocarea consilierilor locali prin adresa nr. 44.222/11.09.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, lucrări de construcție și întreținere a drumurilor;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea novației Contractului de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 8362 din data de 22.07.1999 de la Societatea VITAL BLUEAQUA S.A. către Societatea VEOLIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. ca efect al fuziunii celor două societăți;inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Leordeni din orașul Popești-Leordeni”;inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețele Hidroedilitare, iluminat stradal și sistematizare rutieră pentru strada de legătură între Strada Leordeni și Splaiul Unirii”;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului identificat cu nr. cadastral 126345, înscris în Cartea funciară nr. 126345 a localității Popești Leordeni, imobil afectat de construirea Pasarelei pietonale Popești- Vest, către orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov;inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 5 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Şutru Pavel propune suplimentarea ordinii de zi:

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 (una) abținere (Afronie A).

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot pe capitole, subcapitole, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Diverse.
Solicitarea nr 38037/2020 Grigore Roxana PFA pentru ocuparea temporară a domeniului public.
Se dă citire documentatiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 9 voturi pentru, 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Afronie A).
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta