Proces verbal

Încheiat azi 15.06.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 255/09.06.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 32351/09.06.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui și a potențialului președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Aventură în natură”, destinat elevilor cu performanțe școlare deosebite, din cadrul unităților de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Spitalul Clinic Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și orașul Popești-Leordeni pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov, prin ochii tăi”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul clubului sportiv „Sport Club Popești-Leordeni”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Popești-Leordeni la Programul „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității- inițiator Grupul Consilierilor locali USR-PLUS.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumul Național 4 (DN4) între Km 7+564 - Km 11+715”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri:

Se supune la vot propunerea de suplimentare: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Domnul consilier Stan Florin invocă prevederile art. 228 C.A. pentru punctul 4 de pe ordinea de zi și nu va fi luat în calcul pentru cvorum necesar adoptării hotărârii.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Dnul consilier Alexandru Ion propune: Șutru Pavel și Cazacu Silviu.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9:Se dă citire documentației și Amendamentului nr. 33293/14.06.2023.
Se supune la vot proiectul modificat prin amendament: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10:Diverse.
Se dă citire documentației nr.32893/14.06.2023 a dlui Stan Dumitru - ocupare temporară a domeniului public 9m2 (intrare Trend Rezident).
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței