Proces verbal

Încheiat azi 14.05.2018 ora 14.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 227/07.05.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare strada Leordeni inclusiv Trama Stradală în oraş Popeşti-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Contractul de transport public nr. 4462/C/19.05.2017 (17649/18.05.2017); inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ANSAMBLU LOCUINȚE ÎNŞIRUITE P+2E, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE 8 (OPT) IMOBILE LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE S+P+6E, AMENAJARE CIRCULAŢII, SPAŢII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANŞAMENTE ŞI UTILITĂŢI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE S+P+2E+M, AMENAJARE CIRCULAŢII, SPAŢII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANŞAMENTE SI UTILITĂTI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „HALE DEPOZITARE-PRODUCŢIE, AMENAJARE CIRCULAŢII, SPAŢII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANŞAMENTE ŞI UTILITĂŢI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ANSAMBLU LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE P+1E, SPATII SERVICII PUBLICE P+2E, AMENAJARE CIRCULAŢII ŞI PARCĂRI, SPATII VERZI, ASIGURARE UTILITĂŢI ŞI BRANŞAMENTE”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 2682/25.02.2002; inițiator: Primar Petre Iacob.
  9. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului-verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Dnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale clubului sportiv „Sport Club Popeşti-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
Se supune la vot suplimentarea, unanimitate voturi, pentru.
Se supune la vot ordinea de zi aşa cum a fost suplimentată, unanimitate de voturi.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru şi 1(una) abţinere (Afronie Alin).

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 4 voturi pentru (Alexandru Ion, Voicu Claudiu, Afronie Alin, Radu Iosif) şi 13 voturi împotrivă.

Punctul 7: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 10: Diverse.
Solicitarea nr. 5561/18.04.2018 a Frăţilă M. Marian PFA privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafaţă de 7m2 pe Şos. Olteniţei 53-55, conform schiţei.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
Consiliul local acordă aviz favorabil condiţionat de lucrările la trama stradală.
Solicitarea nr. 6663/10.05.2018 a Niţă Irina I.I. prin care solicit ocuparea temporară a domeniului public în suprafaţă de 5m2 situat str. Leordeni colt str. Pogoanelor în perioada 01.06-30.10.2018.
Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot: 15 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (Alexandru Ion şi Voicu Claudiu).

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta