Proces verbal

Încheiat azi 13.03.2018 ora 14.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 85/06.03.2018, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei, a ștatului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni: Primar Petre Iacob
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de acceptare a ofertei lansate de SERVICE CICLOP S.A. şi cumpărare a 6 (şase) acţiuni, în valoare totală, nominală, de 60 de lei (şaizeci-de-lei), ce reprezintă 0,00002% din capitalul social, subscris, al societăţii COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREŞTI S.A.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Concesiune nr. 1926/26.03.1998 încheiat între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni şi SC BRIOS COM SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife actualizate pentru precolectare, colectare, transport şi depozitare reziduuri solide menajere de la populaţie şi agenţi economici; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind refacerea carosabilului şi domeniului public şi privat al oraşului Popeşti-Leordeni în urma lucrărilor de branşament, extindere, modernizare şi intervenţie la reţelele de utilitate publică; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a oraşului Popeşti-Leordeni şi a caietului de sarcini privind serviciul de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare pe aria administrativ teritorială a localităţii Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului intravilan în suprafaţă de 5253 mp., cu nr. cadastral 2818/1, în Cv. 7, parcelele 90, 91, 92 şi 93 din domeniul privat în domeniul public, în vederea înfiinţării unei creşe; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. – întreprindere publică, având ca asociat unic Oraşul Popeşti-Leordeni prin Consiliul local Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Scrisorii de aşteptări, a procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţiei al societăţii comerciale S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., întreprindere publică, a modelului contractului de mandate pentru membrii Consiliului de administraţie; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
La ședință participă primarul orașului.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare.
Alexandru I. solicită modificarea votului pentru 1841, 1842 și 2742, a votat împotrivă.
Se supune la vot procesul-verbal modificat, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea cu „Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea SC Simco Internațional Impex SRL către Sport Club Popești-Leordeni în valoare de 10.000 lei; inițiator: Primar Petre Iacob”.
Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi, pentru.
Astfel că punctul 11 – Diverse va deveni punctul 12.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Domnul Năstase Iosif propune: Șutru Pavel.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Domnul președinte de ședință invocă prevederile art. 77 din Legea nr. 393/2004 și anunță abținerea de la vot.
Se propune prelungirea contractului pe o perioadă de 10 ani și de introdus în actul adițional clauza privind lucrările la trama stradală.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Alexandru Ion, Afronie Alin, Radu Iosif).

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Niculae Anton, Dogaru I, Radu Iosif, Alexandru Ion și Afronie Alin).

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru, o abținere (Niculae A) și un vot împotrivă (Radu I).

Punctul 8: Se dă citire documentaţiei.
Domnul Alexandru Ion: există o greșeală a numărului cadastral, 2818/1 poate fi 2818/2, vă rog să verificați.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 12: Diverse.
Se dă citire adresei nr.3401/07.03.2018 a Consiliului Județean Ilfov privind executarea lucrărilor de îngrijire a obiectivelor comemorative.
Consiliul Local a luat act.
Se dă citire adreselor 2150/12.02.2018 și 2283/26.02.2018 a SC Ecorecycling Enviroment SRL referitoare la contractual de concesiune nr. 2682/2002, prin care se comunică că suprafața de 8,8 ha este ocupată și exploatată de SC Silflor & Move Impex SRL și solicită diminuare suprafeței de teren concesionată cu 8,8 ha.
Consiliul Local a luat act și repartizeză solicitarea D.A.D.P.P în vederea luării măsurilor ce se impun.
Domnul consilier Alexandru Ion:
Am fost sesizat de personae care locuiesc în zona serelor și care reclamă că au probleme cu fumul care provine de la sere din încălzirea acestora.
Domnul primar Petre Iacob:
Voi solicita poliției locale să efectueze verificări în zonă mâine.
Doamna Glavă Petra – șef serv. SAPIL are cuvântul:
Aș fi dorit să vă aduc la cunoștință câteva aspecte legate de noua organigramă înainte să fie supusă aprobării, dar nu s-a putut. Aș dori să mă lăsați să citesc doar 5 minute.
Pe scurt, doamna Glavă Petra – șef serv. SAPIL susține că prin proiectul de hotărâre privind organigrama, administratorul public se răzbună pe unii funcționari publici care nu execută ordinele sau invocă nelegalitatea unor acțiuni. Doamna Glavă susține că această documentație a fost discutată în cadrul unei ședințe de lucru, iar în luna februarie atunci când a fost postată pe site-ul primăriei nu au mai fost respectate hotârârile din noiembrie și că proiectul a fost modificat nelegal și pe ascuns prin firma cu care avem contract, cu avizul ANFP la solicitarea administratorului public Florin Preda. Serviciul SAPIL se desființează și se înființează serviciul achiziții publice sub coordonarea administratorului public cu postul de șef serviciu vacant.
Glavă Petra:
La acest serviciu nu mai sunt eu, sunt mutată la serviciul investiții ca șef serviciu. Eu am ocupat prin concurs postul de șef serviciu achiziții.
Domnul Primar intervine:
Este decizia mea, mi-o asum în fața tuturor colegilor.
Domnul consilier Alexandru I:
Din ce an lucrați dvs. în primărie?
Doamna Glavă: 2013
Domnul Primar:
Nu este nici o răzbunare, avem nevoie de personal, am organizat serviciile să putem angaja oameni. Nu vi s-a diminuat salariul, nu este o funcție mai mică decât cea pe care o ocupați.
D-na Glavă:
În subordinea mea am nevoie de oameni care să aibă pregătirea de ingineri, dar sunt prevăzuți funcționari care nu pot să-și desfășoare activitatea în cadrul serviciului.
Domnul Primar:
Mă trage la răspundere un subordonat din cadrul primăriei!
Domnul consilier Dogaru I:
Sincer, cred că nu are ceva cu dumneavoastră personal. Decizia e a dumneavoastră, v-ați asumat-o.
Domnul Primar:
Decizia este a mea!
D-na Glavă:
Sub influența lui Preda care mă denigrază de luni de zile.
Domnul Dogaru I:
Domnule Primar am o rugăminte, scoateți la concurs posturile.
Domnul consilier Anton N:
Este dreptul primarului să inițieze proiecte de hotărâri și să-și stabilească aparatul de specialitate. Eu l-am votat, nu am cum să nu-l votez că vine primarul și spune: „Eu ca să fac treabă am nevoie de oameni!” Ce n-am înțeles eu e că d-nul Marian Ciotoianu vă reproșa că nu ați făcut investiții, argumentul d-lui Primar este că va degrevat de achiziții și vă ocupați numai de investiții.
Domnul Primar:
Domnul Alin, mă acuză toată lumea că nu fac nimic. Trebuie să încercăm să facem ceva.
Domnul consilier Alin A:
Pe Preda îl controlează cineva? A prezentat un raport?
Domnul Dogaru:
Adevărat că nu ne-a prezentat nici un raport. El ar trebui să prezinte un raport anual.
Domnul Șutru P:
Are un contract cu domnul primar. Primarul stabilește dacă își face treaba sau nu.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta