Proces verbal

Încheiat azi 12.11.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția Primarului nr. 436/05.11.2020 și adresa de convocare a consilierilor nr. 54043/06.11.2020 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Întrucât domnul consilier Șutru Pavel lipsește, fiind decanul de vârstă, este invitată doamna consilier Oncuța Elena să țină locul decanului de vârstă care împreună cu cei mai tineri consilieri Horeanu Alexandru și Lorin Nicolae Ionuț să prezideze ședința de consiliu.

Doamna secretar general a orașului Popești-Leordeni Margareta Ichim dă citire încheierii din camera de consiliu de la data de 05.11.2020 privind validarea mandat consilier supleant a domnului Șerban Ionuț - candidat propus din partea Partidului PRO ROMÂNIA

Domnul Șerban Ionuț este invitat să depună jurământul prevăzut de lege.

Domnul Șerban Ionuț a depus jurământul.

Doamna consilier Oncuța Elena (decanul de vârstă) dă citire dispoziției primarului și a proiectului ordinii de zi.

Domnul consilier Nistor Andrei solicită completarea ordinii de zi cu punctul 3-Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost completată, 11 voturi pentru, 6 abțineri, 0 (zero) împotrivă.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se fac următoarele propuneri:
Andrei Nistor: Cynthia Păun
Oncuța Elena: Mitran Constantin
Ștefănescu G. Adrian: Alexandru Ion
Se supune la vot propunerea Cynthia Păun, 8 voturi pentru, abțineri zero și 10 voturi împotrivă.
Se supune la vot propunerea Mitran C: 7 voturi pentru, 0 abțineri și 11 voturi împotrivă.
Se supune la vot propunerea Alexandru Ion: 3 voturi pentru, 8 abțineri și 7 voturi împotrivă
Domnul consilier Alexandru I. propune să fie președinte de ședință: Cazacu Silviu
Domnul consilier Nistor A propune să fie președinte de ședință: Cynthia Păun.
Se supune la vot: Cazacu Silviu=10 pentru, 0 abțineri și 8 împotrivă Cynthia Păun=8 pentru, 3 abțineri și 7 împotrivă
Doamna Oncuța Elena invită pe dnul consilier Cazacu Silviu să conducă ședința de consiliu.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se fac următoarele propuneri:

Comisia 1-economică
Andrei Nistor
Octavian Turean
Șutru Pavel
Lorin Ionuț
Alexandru Ion
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru

Comisia 2-învățământ
Bogdan Toader
Vasile Doru
Oncuța Elena
Șerban Ionuț
George Adrian Ștefănescu
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru

Comisia 3-Juridică
Cynthia Păun
Alexandru Horeanu
Cazacu Silviu
Stan Florin
Alexandru Ion
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Comisia 4-urbanism
Cristian Dumitrescu
Virgil Barbu
Mitran Constantin
Ciotoianu Marian
Darie Ștefan
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru
Se suspendă ședința 15 minute pentru ca comisiile stabilite ale consiliului local să aleagă președintele și secretarul comisiei.
Prin urmare se reiau lucrările consiliului.
Se comunică următoarele:
Comisia 1- Președinte-Șutru Pavel Secretar-Lorin Ionuț
Comisia 2-Bogdan Toader-Președinte -Secretar-Vasile Doru
Comisia 3-Președinte-Cazacu Silviu -Secretar-Stan Florin
Comisia 4-Președinte-Dumitrescu Cristian -Secretar-Barbu Virgil

Punctul 3: Diverse
Doamna consilier Păun Ana Cynthia solicită să i se pună la dispoziție contractul de salubritate conform adresei, în termenul de 10 zile și nu l-am primit.
Domnul președinte răspunde că prin intermediul secretarului general se va transmite contractul de salubritate.
Domnul consilier Lorin Ionuț solicită ca înregistrarea și transmiterea online a ședințelor consiliului local să se facă de către primăria orașului Popești-Leordeni.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta