Proces verbal

Încheiat azi 12.10.2023 ora 1100 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr.484/12.10.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 56036/11.10.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 7 din 12.01.2023- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Popești Leordeni pe anul 2023- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2023 și la 30.06.2023 centralizat, inclusiv unitățile subordonate- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 12 voturi pentru și 6 abțineri (consilierii Alianței USR- PLUS).

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 12 voturi pentru și 6 abțineri (consilierii Alianței USR- PLUS).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței