Proces verbal

Încheiat azi 8.11.2023 ora 1100 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr.537/08.11.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr.61405/08.11.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind declararea imobilului De 636, având categoria de folosință drum, subcategoria drum de exploatare, situat în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, ca bun de uz și interes public local- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri

.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței