Proces verbal

Încheiat azi 07.12.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 368/29.11.2017, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 3 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2017 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alienate - initiator Primar Petre Iacob
  3. Proiect de hotărâre privind procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al oraşului Popeşti- Leordeni, conform art. 456 alin. (2) lit. c), d) şi art. 464 alin. (2) lit. d), e), f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - initiator Primar Petre Iacob.
  4. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare.
Domnul consilier Alexandru Ion menţionează că la punctul diverse alineatul 6 a votat împotrivă şi astfel votul devine: 14 voturi pentru, 2 voturi abţinere şi 1 (unu) vot împotrivă.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Şutru Pavel propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, privind folosinţa gratuită a spaţiului în suprafaţă de 200 mp, din imobilul situat în strada Dispensarului nr. 1A aflat în administrarea Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
  • Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă - initiator Primar Petre Iacob.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z pentru obiectivul Introducere în intravilan în vederea construirii unui imobil de locuinţe individuale P+2E, amenajare circulaţii, parcări, împrejmuire şi utilităţi - initiator Primar Petre Iacob.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z pentru obiectivul Introducere în intravilan în vederea construirii unui ansamblu locuinţe colective S+P+4E+5E Retras, amenajare circulaţii, parcări, împrejmuire şi utilităţi - initiator Primar Petre Iacob.

Domnul consilier Dogaru Ion: s-a făcut adresa din partea liceului pentru modificarea celor două hotărâri privind sala de sport și solicit să se întocmească documentația spre a fi supusă aprobării Consiliului local în următoarea ședință.
Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Doamna consilier Oncuța E. propune: Șutru Pavel.
Se supune la vot, 11 voturi pentru Si 8 voturi abțineri.

Punctul 2: Se da citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot pe articole, alineate, capitole, subcapitole, titluri, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Domnul consilier Niculae A. propune să se facă o verificare a impozitului pentru terenul intravilan.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 17 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (Radu I şi Dogaru I).

Punctul 8: Se dă citire documentaţiei.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (Radu I, Dogaru I şi Voicu C).

Punctul 9: Diverse
Nu sunt materiale.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta