Proces verbal

Încheiat azi 6.01.2021 ora 1600 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația Zoom, convocată prin dispoziția Primarului nr. 11/06.01.2021 și adresa de convocare a consilierilor nr. 432/06.01.2021 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa Centrul de vaccinare împotriva COVID-19, situat în Strada Leordeni numărul 52, oraș Popești-Leordeni, pe perioada derulării campaniei de vaccinare;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul anilor precedenți;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire proceselor verbale ale ședințelor din data de 22.12.2020 și 23.12.2020.

Doamna consilier Păun C.: menționez că în cuprinsul procesului-verbal al ședinței din data de 22.12.2020 nu a fost consemnată propunerea domnului consilier Ștefănescu Adrian de a se transmite online cu aparatură profesionistă ședința consiliului local, precum și supunerea la vot a propunerii, rezultatul votului. De asemenea, propunerea de a transmite ședința online care se desfășoară de către grupul de consilieri USR-Plus și rezultatul votului. Totodată, nu s-au consemnat intervențiile domnului consilier Andrei Nistor privind proiectul de hotărâre, cu care s-a suplimentat ordinea de zi, nu a fost transmis tuturor consilierilor.

Se supune la vot propunerea de modificare a procesului verbal, 8 voturi pentru, 1 (una) abținere (Ștefan D) și 10 voturi împotrivă.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 22.12.2020 (fără modificări), 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (grupul USR PLUS).

Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 23.12.2020, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Se supune la vot, 10 voturi pentru și 9 voturi împotrivă ( Darie St, Barbu C, Doru V., Dumitrescu C, Horeanu A, Nistor A, Păun A, Toader B, Turean O).

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se dă cuvântul domnului Pascu M - Șef Serviciu financiar buget: aprobarea urgentă a acestui proiect este impusă de prevederile Ordinului Min. Finanțe 3155/2020. Totodată, suma deficitului secțiunii de dezvoltare este transmisă de Trezoreria Ilfov. În speță am primit adresa pe 04.01.2020, iar termenul de transmitere a hotărârii este de 08.01.2020.
Se supune la vot, 10 voturi pentru, 1 (una) împotrivă (Ștefan D) și 8 abțineri (Barbu C, Doru V, Dumitrescu C, Horeanu A, Nistor A, Păun A, Toader B, Turean O).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat