Proces verbal

Încheiat azi 4.07.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr.293/28.06.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr.35951/28.06.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPATII BIROURI, DEPOZITARE, GARAJE, AVÂND REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, ACCES, UTILITĂȚI” - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de Comodat nr. 13038/31.08.2018 al S.C. UTILPUB PRESTECO SERV PPL S.R.L. - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din strada Mirăslău - Popești Vest – Solstițiului - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și montării de suporturi pentru biciclete în zonele de interes public din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov - inițiator Grupul Consilierilor Locali USR-PLUS.
  5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului teren intravilan în suprafață totală de 40.625mp, situat în strada Zorilor nr. 55A Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Domnul consilier Lorin lonuț propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:

Se supune la vot propunerea: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Doamna consilier Oncuța Elena invocă prevederile art.228 C.A. pentru punctul 2 de pe ordinea de zi și nu va fi luată în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 0 (zero) pentru, 0 (zero) împotrivă și 18 abțineri.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru (17).

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 0 (zero) pentru, (zero) împotrivă și 18 voturi abținere.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9:Diverse.
Domnul președinte Pavel ȘUTRU solicită acordul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni pentru premierea lotului de Juniori „UI 7” - câștigători ai campionatului național Județean ediția 2022-2023 cu suma de 20.250 lei.
Consiliul Local transmite felicitări lotului de Juniori „UI7” și acordul său pentru inițierea proiectului de hotărâre.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței