Proces verbal

Încheiat azi 3.07.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 294/25.06.2019, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea închirierii unui spațiu de lucru pentru Aparatul de Specialitate al primarului; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu pentru mutarea Grădiniței nr. 4; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind demararea scoaterii la licitație publică a închirierii imobilului în suprafață de 85 mp situat în str. Leordeni nr. 122 ; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.
Prin renumerotare punctul 4 diverse va deveni punctul 6 pe ordinea de zi.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:
Adresele nr.28757/25.06.2009 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în C.E.A.C și în C.A.
Propuneri: CEAC - Margareta Ichim; CA - Ivănescu Laurențiu
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Adresa nr.28696/25.06.2019 privind desemnarea reprezentanților în CEAC și în CA.
Propuneri : Năstase Iosif și Alexandru Ion.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Se dă citire înștiințării nr. 27731/19.06.2019 privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 08.07- 09.08.2019 de către domnul Primar Petre Iacob.
Consiliul Local a luat act.
Solicitarea nr. 27083/13.06.2019 a dlui Pantazică C. Nicolae PFA de ocupare a suprafeței de 2 mp domeniu public în perioada 15.06.2019-31.12.2019.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Voicu C., Alexandru I. și Afronie A.).
Consiliul local acordă aviz favorabil condiționat.
Solicitarea nr.25180/2019 a SC Stas Autocamione SRL privind ocuparea temporară a suprafeței de 1 mp domeniu public.
Se dă citire citire documentației.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 3 voturi abținere (Voicu C., Alexandru I. și Afronie A.).
Solicitarea nr.28859/2019 a dlui Gâlcă Cătălin privind ocuparea temporară in suprafață de 5 mp a domeniului public pe o perioadă de 30 zile.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Voicu C. și Alexandriu I.) și 1 (una) abținere (Afronie A.).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta