Proces verbal

Încheiat azi 02.11.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocată prin Dispoziția primarului nr.326/27.10.2017, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Construire imobil având destinaţia de birou unic, racorduri/branşamente la reţelele de utilităţi - inițiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de deszăpezire 2017-2018 pentru perioada 15.11.2017-15.03.2018 - inițiator Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.57/28.06.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Clubului Sportiv Sport Club Popeşti-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexa din dosarul de ședință.
Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1:
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2:
Se da citire documentației.
Domnul consilier Alexandru Ion:
Rog să se respecte priorităţile la deszăpezire (şcoli, grădiniţe).
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3:
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.


Se dă cuvântul reprezentantului G.L.S.:
Vreau să contribuim şi noi la rezolvarea problemelor oraşului Popeşti-Leordeni prin proiecte şi altele.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta