Dispoziție
privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni;

  • În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispune:

  • Art. 1. – Se convoacă Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni în şedinţă de îndată, în data de 17.03.2020, ora 1500, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Şoseaua Olteniţei nr. 31A, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
  • Art. 2. – Materialele prevăzute în anexa sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format lectric, la Serviciul Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară.
  • Art. 3. – Membrii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
  • Art. 4. – Secretarul general UAT prin intermediul Serviciului Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei dispoziții și comunicarea dispoziției conform competențelor legale.

Dipoziția nr. 125 din 17.03.2020

Document semnat