Proiect de hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul clubului sportiv „Sport Club Popești-Leordeni”

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT înregistrat cu nr.25798/10.05.2023, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești - Leordeni nr.25982/10.05.2023, privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul clubului sportiv "Sport Club Popești - Leordeni”;
  • În temeiul prevederilor art.I alin.(44) din Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, art.10 alin.(1) și alin.(4), art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4) și art.12 alin.(1), din Legea - cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;;
  • În conformitate cu art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

  • Art. 1.– Începând cu data de 01.04.2023 se stabilesc salariile de bază ale personalului contractual din cadrul clubului sportiv "Sport Club Popești - Leordeni” conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
  • Art. 2.– Hotărârea Consiliului local nr.32/28.02.2023 își încetează aplicabilitatea începând cu data de 01.04.2023.
  • Art. 3.– (1) Sport Club Popești - Leordeni și Compartimentul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    (2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a prezentei se vor face, potrivit competențelor, prin grija secretarului general al orașului Popești - Leordeni.
Document semnat