Proiect de hotărâre
privind aprobarea participării Orașului Popești-Leordeni la Programul „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității

 • Având în vedere:
  • Inițiativa consilierilor locali ai USR Popești-Leordeni, privind aprobarea participării Orașului Popești-Leordeni la Programul „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității, inițiativă elaborată în baza art. 129 alin.(1), alin (2) și art.196 alin (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
  • GHID SPECIFIC PRIVIND REGULILE ȘI CONDIȚIILE APLICABILE FINANȚĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C2/I.1.A COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane Schemă de ajutor de stat Subinvestiția I.1.A „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEȚE OCUPATE DE PĂDURI”;
  • Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă participarea Orașului Popești-Leordeni la Programul „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității.
 • Art. 2.– Se aprobă amplasamentele, respectiv suprafețele acestora, situate în UAT Popești-Leordeni pentru înființare plantație forestieră în cadrul apelului de proiecte: Fortul nr. X "Leordeni", identificat prin parcelele 218 (suprafața 12.815, categoria de folosință Arabil) și 220 (suprafața 8.076, categoria de folosință Arabil).
 • Art. 3.– Primarul Orașului Popești-Leordeni, prin aparatul propriu de specialitate va identifica și alte amplasamente situate în UAT Popești-Leordeni, pe suprafețele cărora se pot înființa plantații forestiere (trup de pădure/perdea forestieră), prin accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri" din cadrul PNRR, gestionată prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
 • Art. 4.– (1) În vederea depunerii cererii de finanțare, se aprobă întocmirea documentației conform ghidului specific, necesare depuneri cererii de finanțare.
  (2) Cheltuielile necesare pentru întocmirea documentației necesare depunerii cererii de finanțare se suportă din bugetul local al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 5.– Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni și a Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
Document semnat