Proiect de hotărâre
privind declararea imobilelor: De 539, De 651, De 551, De 541, având categoria de folosință drum, subcategoria drum de exploatare, situate în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, ca bunuri de uz și interes public local

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare nr. 24195/04.05.2023 întocmit de primarul orașului Popești-Leordeni;
  • Raportul de specialitate nr. 24194/04.05.2023 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • În conformitate cu prevederile:
  • a) art. 2 lit. d) din Ordonanța nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) art. 129 alin. (2) lit. c), 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. 4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă declararea imobilelor: De 539, De 651, De 551, De 541, având categoria de folosință drum, subcategoria drum de exploatare, situate în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, ca bunuri de uz și interes public local, a căror elemente de identificare sunt prevăzute în ANEXA nr. 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta.
 • Art. 2.– Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat vor duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 3.– Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat