Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului „Poveste de Crăciun” destinat copiilor preșcolari din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Învățământ Preuniversitar din cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică și al Direcției de Asistență Socială înregistrat sub nr. 59752/01.11.2022;
  • Referatul de aprobare al domnului Primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 59771/01.11.2022;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 20 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 28 alin. (1), (2) și (3), art. 40 alin. (1) și (2) și art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 51 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (7), lit. a), d) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul „Poveste de Crăciun” și bugetul în valoare estimată de 45.000 lei conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă un număr de 850 de pachete.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Educație și Sănătate Publică, Direcția de Asistență Socială, Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte, Serviciul Financiar Buget și Directorii unităților de învățământ implicate.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat