Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumul Național 4 (DN 4) între Km 7+564-Km 11+715”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 64532/23.11.2022, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte înregistrat sub nr.64529 Z23.11.2022;
 • În baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumul Național 4 (DN 4) între Km 7+564-Km 11+715” conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumul Național 4 (DN4) între Km 7+564-Km 11+715” conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Primarul Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat