Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării Art. 3, pct. 3.1, alin. 3.1.2. din Anexa Hotărârii nr. 86 din 26.06.2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov- Consiliul Județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport public București -Ilfov și UAT Popești -Leordeni pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituțional, în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea, depunerea documentației pentru finanțare și implementarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public"

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare cu numărul 63978/21.11.2022 întocmit de Primarul orașului Popești- Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat cu numărul 63976/21.11.2022;
  • c) Solicitarea de clarificare emisă de MDLPA pentru cererea de finanțare nr. CI0-11.2-1561 /28.06.2022 depusă prin PNRR - CIO - 11.2 (ITS) aferentă proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, înregistrată la registratura Consiliului Județean Ilfov cu nr. 21182/ 16.11.2022;
  • d) Prevederile Ghidului specific - Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Axa 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC;
  • e) Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 86 din 26.06.2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport public București -Ilfov și UAT Popești -Leordeni pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituțional, în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea, depunerea documentației pentru finanțare și implementarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public";
  • f) Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 85/20.06.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov, în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrațiv-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 24 Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10;
 • În conformitate cu prevederile:
  • a) Prevederile Ghidului specific - Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Axa 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC;
  • b) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1 )-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  • d) Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • e) Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • f) Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • g) art.129, alin (2), lit. (e) coroborat cu alin. (9), lit. (c), art.136 și art.196 alin (1) lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea Art. 3 - Obligații, punctul 3.1- Obligațiile Județului Ilfov- Consiliul Județean, alin 3.1.2. Anexa Hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni nr. 86/20.06.2022 și va avea următorul cuprins:
  3.1.2 Asigură sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile pentru documentații tehnico-economice în valoare de 227.951,34 lei exclusiv TVA, reprezentând 46.306,16 euro exclusiv TVA, precum și pentru alte cheltuieli neeligibile aferente implementării proiectului, inclusiv pentru parteneri.
 • Art. 2. – Se aprobă modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 86/2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport public București -Ilfov și UAT Popești -Leordeni pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituțional, în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea, depunerea documentației pentru finanțare și implementarea proiectului "Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public se modifică și va avea următorul conținut:
  „Art. 2. – Se împuternicește Primarul Orașului Popești-Leordeni să semneze protocolul de cooperare prevăzut la Art. 1., precum și orice documente necesare pe perioada de desfășurare a protocolului, inclusiv actele adiționale aferente protocolului de cooperare mai sus amintit.
 • Art. 3. – Primarul Orașului Popești-Leordeni și serviciile din aparatul de specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
 • Art. 4. – Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 86/26.06.2022 rămân neschimbate.
 • Art. 5. – Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Ilfov, Unităților Administrativ-Teritoriale partenere, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Orașului Popești-Leordeni și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.
Document semnat