Proiect de hotărâre
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni nr. 117/06.10.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni. nr. 85/20.06.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov, în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 24 Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobilitypentru regiunea București- Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public ”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare cu numărul 63974/21.11.2022 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat cu numărul 63973/21.11.2022;
  • c) Solicitarea de clarificare emisă de MDLPA pentru cererea de finanțare nr. CI0-11.2-1561 /28.06.2022 depusă prin PNRR - CIO -11.2 (ITS) aferentă proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public", înregistrată la registratura Consiliului Județean Ilfov cu nr. 21182/ 16.11.2022;
  • d) Prevederile Ghidului specific - Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Axa 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC;
  • e) Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 117/06.10.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 85 din 20.06.2022 aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale - Orașul Popești- Leordeni din Județul Ilfov, în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 24 Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov, în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public", apelul de proiecte PNRR/2022/C10;
  • f) Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 85/20.06.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov, în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 24 Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10;
 • În conformitate cu prevederile:
  • a) Prevederile Ghidului specific - Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Axa 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC;
  • b) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
  • d) Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • e) Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • f) Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • g) art. 129, alin (2), lit. (e) coroborat cu alin. (9), lit. (c), art. 136 și art. 196 alin (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești - Leordeni nr. 117 din 06.10.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 85 din 20.06.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale - Orașul Popești-Leordeni din Județul Ilfov, în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 24 Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov, în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public", apelul de proiecte PNRR/2022/C10, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă modificarea și completarea Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești - Leordeni nr. 117 din 06.10.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 85 din 20.06.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale - Orașul Popești-Leordeni din Județul Ilfov, în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 24 Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov, în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public", apelul de proiecte PNRR /2022/C10, și va avea următorul cuprins:
  „Art. 4. – Se aprobă valoarea loială a investiției de 20.607.893,64 lei exclusiv TVA, reprezentând 4.186.299,00 euro, din care 16.915.868,64 lei exclusiv TVA, reprezentând 3.436.299,00 euro, valoare finanțată (fără stații), la care se adaugă cheltuieli neeligibile pentru documentații tehnico-economice în valoare de 227.951,34 lei exclusiv TVA, reprezentând 46.306,16 euro exclusiv TVA, precum și alte cheltuieli neeligibile aferente implementării proiectului, inclusiv pentru parteneri.”
 • Art. 3. – Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 117/06.10.2022 rămân neschimbate.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al acestuia va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
 • Art. 5. – Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Ilfov, Unităților Administrativ-Teritoriale partenere, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Orașului Popești-Leordeni și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.
Document semnat