Proiect de hotărâre
privind aprobarea Protocolului de Asociere între Sectorul 3 al Municipiului București și orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare numărul 63143/16.11.2022 întocmit de Primarul orașului Popești- Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate numărul 63142/16.11.2022 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
  • c) Adresa nr. 48962/13.09.2022 a Primăriei orașului Popești-Leordeni, înregistrată în cadrul Primăriei Sector 3 cu nr. 2018127/13.09.2022;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • a) art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) în baza art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (1), (2) lit. b), litera c), lit. e) alin. (4) lit. e) coroborat cu art. 136, art. 139 și art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Protocolul de Asociere între Sector 3 al Municipiului București și orașul Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește primarului orașului Popești-Leordeni domnul Petre IACOB să semneze Protocolul de Asociere.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al acestuia va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat