Proiect de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, înregistrat sub nr. 62985/16.11.2022 și Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 62987/16.11.2022 al primarului orașului Popești-Leordeni;
  • În baza prevederilor art. 123, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Articol unic.– Se aprobă alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, domnul consilier ............................ .
Document semnat