Proiect de hotărâre
privind asocierea orașului Popești-Leordeni - Consiliul Local al orașului Popești -Leordeni cu Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre IACOB, înregistrat sub nr. 62532/14.11.2022, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte înregistrat sub nr. 62531/14.11.2022;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Art. 35 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin (l), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Se aprobă asocierea între orașul Popești-Leordeni-Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în orașul Popești-Leordeni” în valoare totală de 41.770.355,79 lei cu TVA.
  (2) Pentru finanțarea investiției de interes public menționată la alin (1) în valoare totală de 41.770.355,79 lei cu TVA, se aprobă contribuția orașului Popești-Leordeni-Consiliul Local oraș Popești -Leordeni cu un procent de 10% din valoarea lucrărilor din bugetul local al orașului Popești-Leordeni (4.177.035,58 lei cu TVA) iar contribuția Județului Ilfov -Consiliului Județean Ilfov va fi un procent de 90% din valoarea lucrărilor (37.593.320,21 lei cu TVA).
 • Art. 2. – Se împuternicește domnul Petre IACOB, în calitate de primar al orașului Popești-Leordeni, Județul Ilfov, să semneze contractul de asociere încheiat între orașul Popești-Leordeni-Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni și Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești - Leordeni, prin aparatul de specialitate al acestuia, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat