Proiect de hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre IACOB, înregistrat sub nr. 62529/14.11.2022, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte, înregistrat sub nr. 62528/14.11.2022;
 • În baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • Prevederilor OUG 114/2018- privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
 • În temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în orașul Popești-Leordeni”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în orașul Popești-Leordeni”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești - Leordeni, prin aparatul de specialitate al acestuia, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat