Proiect de hotărâre
privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2022-2023

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Învățământ Preuniversitar înregistrat sub nr. 62250/11.11.2022;
  • Referatul de aprobare al domnului Consilier Local Alexandru ION, înregistrat sub nr. 62261/11.11.10.2022,
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 82 alin. (1), (1^1), (2) și (3) și 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului M.E. nr. 5379/2022 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar;
  • Hotărârii Guvernului României nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023, și pentru stabilirea termenelor de plată a acestora;
  • Opiniei motivată nr. 62234/11.11.2022 a doamnei Margareta Ichim, Secretar General al orașului;
 • În temeiul Art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se abrogă H.C.L. nr. 132/09.11.2022 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământpreuniversitar de stat din orașul Popești-Leordenipentru anul școlar 2022-2023.
 • Art. 2. – Se aprobă un număr de 302 burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează:
  • 12 burse de performanță, în cuantum de 500 lei/lună;
  • 162 burse de merit, în cuantum de 300 lei/lună;
  • 10 burse de studiu, în cuantum de 200 lei/lună;
  • 118 burse de ajutor social, în cuantum de 200 lei/lună.
 • Art. 3. – Plata burselor se face din bugetul local prin Serviciul Financiar Buget.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Educație și Sănătate Publică, Serviciul Financiar Buget și Directorii unităților de învățământ.
 • Art. 5. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat