Proiect de hotărâre
privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni și Fundația „Simionescu”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă înregistrat cu nr. 60310/03.11.2022, și Referatul de aprobare emis de Primarul orașului Popești - Leordeni înregistrat cu nr. 60317/03.11.2022;
  • Ținând cont de Adresa nr. 125/26.10.2022, emisă de Fundația „Simionescu” înregistrată la registratura generală a Primăriei orașului Popești - Leordeni sub nr. 58639/27.10.2022, prin care se solicită aprobarea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni și Fundația „Simionescu” pentru dezvoltarea unor proiecte comune privind implementarea unor servicii sociale primare și/sau specializate și organizarea unor evenimente comemorative, sărbători legale în interesul cetățenilor orașului Popești-Leordeni;
  • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza art. 129, alin. (2), lit. d), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba Acordul de parteneriat între orașul Popești-Leordeni și Fundația „Simionescu” , conform Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre IACOB să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art. 1 din prezentul document.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești - Leodeni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 4. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat