Proiect de hotărâre
privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov - Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 59640/01.11.2022:
  • Raportul de specialitate al D.A.D.P.P. nr. 59633/01.11..2022;
  • Avizele Comisiilorțde specialitate nr. /.2022;
  • Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov nr. 57954/24.10.2022;
  • Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;
  • Prevederile ari. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  • Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Ordonanței de Urgență nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv- cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
 • În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov,
 • În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. j), art. 8, art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) pct. (A) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s), art. 136 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale la nivelul ariei proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Ilfov - Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”, sub forma gestiunii delegate.
 • Art. 2. – Se aprobă Studiul de Oportunitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul de Oportunitate pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în judelui Ilfov - Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă Planul de evoluție a tarifelor și taxelor (conform Analizei Cost- Beneficiu) pentru proiectul „Sistem de Management Integral al Deșeurilor în județul Ilfov - Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale” în forma prezentată în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Se aprobă Documentul de Poziție pentru proiectul „Sistem de Management Integral al Deșeurilor în județul Ilfov - Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale", conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Se împuternicește Primarul Orașului Popești-Leordeni Dl Petre IACOB, să voteze și să aprobe documentele anexă din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 • Art. 6. – Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 7. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al UAT Popești-Leordeni, conform competențelor legale, Instituției Prefectului - Județul Ilfov, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.
Document semnat