Proiect de hotărâre
privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov nr. 57954/24.10.2022;
  • Referatul de aprobare nr. 59626/01.11.2022;
  • Raportul de specialitate al D.A.D.P.P. nr. 59612/01.11.2022;
  • Avizele Comisiilor de specialitate nr. /.2022;
 • Ținând seama de prevederile:
  • Art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  • Art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art.7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art.2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
  • Art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 16 alin. (2) lit. h) coroborat cu art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, cât și al art. 91 alin. (3) și alin. (4) coroborat cu art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (7) lit. n) și alin. (9) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se împuternicește Primarul Orașului Popești-Leordeni Dl Petre IACOB, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni actele adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, respectiv Actul Constitutiv și Statutul Asociației modificate.
 • Art. 2. – Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul general al Orașului Popești-Leordeni, va comunica în termenul prevăzut de lege prezentul act administrativ:
  Instituției Prefectului - Județul Ilfov;
  Persoanelor interesate din cadrul Consiliului Județean Ilfov;
  Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov;
  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;
Document semnat