Proiect de hotărâre
pentru aprobarea reglementărilor privind restricții de circulație pe drumurile publice ale orașului Popești-Leordeni, a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Poliție Locală înregistrat sub nr.59964/02112022 șiReferatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 59966/02112022;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
  • O.G. nr. 21/2002 modificată și completată, privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
  • O.G. nr.2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, privind regimul contravențiilor;
  • O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
  • Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
  • Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
 • În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (7), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă reglementările privind restricțiile de circulație pe drumurile publice ale orașului Popești-Leordeni, a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public si Privat și Direcția Poliției Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Local nr. 86/29.11.2011, nr. 45/25.02.2012 și nr. 75/18.10.2016.
 • Art. 4. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al orașului Popești-Leordeni.
Document semnat