Proiect de hotărâre
privind completarea Regulamentului Cadru General de organizare, desfășurare și autorizare a activității de transport în regim TAXI pe raza orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă înregistrat cu nr. 58718/27.10.2022, referatul de aprobare emis de Primarul orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 58725/27.10.2022 și Avizul consultativ emis de Asociația Taximetriștilor Independenți Ilfov înregistrat cu nr. 58703/27.10.2022;
 • Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 49/29.11.2007 privind aprobarea Regulamentului Cadru General de organizare, desfășurare și autorizare a activității de transport în regim TAXI pe raza orașului Popești-Leordeni;
 • În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile OMAI nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local și ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
 • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) și art.136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Începând cu data prezentei se completează Art. 17 lit. a) Cap. II.2 Anexa nr. 1 din HCL nr. 49/2007 privind aprobarea Regulamentului Cadru General de organizare, desfășurare și autorizare a activității de transport în regim TAXI pe raza orașului Popești-Leordeni după cum urmează:
  Art. 17. – a) Autovehiculele destinate transportului de persoane sau bunuri în regim taxi vor fi vopsite în culoarea galben sau se va menține culoarea prevăzută în talon.
 • Art. 2. – Restul prevederilor Regulamentului Cadru General de organizare, desfășurare și autorizare a activității de transport în regim TAXI pe raza orașului Popești-Leordeni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/29.11/2007, rămân valabile.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leodeni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat