Proiect de hotărâre
privind aprobarea casării activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate al președintelui comisiei de casare înregistrat sub nr. 58309 din 26.10.2022. prin care se propune aprobarea casării elementelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni și referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 58345 din 26.10.2022
 • În conformitate cu prevederile:
  • O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
  • H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin O.G. nr. 54/1997;
  • H.G.R. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe și M.O nr. 882 din 29.12.2010;
  • Art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă casarea activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni, conform Anexelor nr. 1-4, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat va aduce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Serviciul Contabilitate-Salarizare va actualiza datele în evidența contabilă, conform anexelor: Anexa 1 valoarea 70.917.87 lei, Anexa 2 valoarea 2.8093,52 lei, Anexa 3 valoarea 3.881,54 lei și Anexa 4 valoarea 85.472,62 lei.
 • Art. 4. – Secretarul General UAT al Orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat