Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului educațional „Stop bullying în școala mea!”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului învățământ Preuniversitar, înregistrat sub nr. 55293/12.10.2022;
  • Referatul de aprobare al domnului Primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 55374/12.10.2022;
 • În conformitate cu prevederile:
  • O.M.E.C. nr.4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1 *), art. 561 și ale pct. 61 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică - bullying, din 27.05.2020;
  • Legii nr. 221 din 18 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
 • În temeiul art. 129, alin. (7), lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul educațional „Stop bullying în școala mea!” în unitățile de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 2. – Se aprobă bugetul estimat al programului în valoare maximă de 10.000 lei.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Educație și Sănătate Publică, Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte și Serviciul Financiar Buget.
 • Art. 4. – Secretarul General al orașului va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat