Proiect de hotărâre
privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor totale de apa de la captare și până la utilizatori

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare cu numărul 54839/10.10.2022 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat cu numărul 54838/10.10.2022;
  • c) Solicitarea emisă de VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. înregistrată cu numărul 54482/07.10.2022;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 36 alin. (6) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 7 și art. 9 alin. (3) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul serviciilor fumizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local și/sau din fondurile proprii ale operatorilor aprobată prin Ordinul 65/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 3 și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129, alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. n), art. 136 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • În temeiul art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e), art 139 alin. (3) lit f) și 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Începând cu data prezentei se aprobă cota corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din cadrul Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, în procent de 14%.
 • Art. 2. – S.C.VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Ilfov, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat