Proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al Orașului Popești Leordeni pe anul 2022

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Examinând proiectul de hotărâre privind Rectificarea nr. 1 a Bugetului de venituri cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2022 pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate - proiect inițiat de primarul orașului Popești-Leordeni;
 • Având în vedere:
  • prevederile art.155 alin. (1) lit. c) precum și ale art.139 alin. (1), alin. (3) lit.a), art 140 alin. (1) din Codul Administrativ;
  • prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 1238 și nr. 1238 bis din 28.12.2021;
  • prevederile Ordonanței, nr. 19/18.08.2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 Publicat în M.O. nr. 821/19.08.2022;
  • prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Luând act de:
  • Referatul de aprobare al Primarului orașului înregistrat sub nr. 55442/12.10.2022;
  • Raportul de specialitate al Șefului de Serviciu Financiar Buget înregistrat sub nr. 55441/12.10.2022;
 • În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Aprobarea Rectificării nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli sursa A si sursa C conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Aprobarea reactualizării Listei de investiții pentru anul 2022 conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Prezenta hotărâre și anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului Județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija Secretarului General al orașului.
Document semnat