Proiect de hotărâre
privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului înregistrat cu nr. 4412/25.01.2022 și raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat cu nr. 4408/25.01.2022;
 • Ținând cont de adresa TPBI înregistrată cu nr. 28856/2022;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
 • În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art.133 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă completarea Documentului Asociat 3 - Politica Tarifară, la contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii Societatea Transport București STB SA nr. 7/29.07.2021, Serviciul de Transport Voluntari nr. 6/29.07.2021, Ecotrans STCM nr. 5/29.07.2021, Regio Serv Transport SRL nr. 4/29.07.2021 prin introducerea de noi titluri de călătorie metropolitane integrate, precum și modalitatea de decontare a sumelor încasate din vânzarea acestora, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca, în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente.
 • Art. 3. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca, în numele și pe seama UAT Popești-Leordeni să modifice documentele asociate la contractele de delegare a gestiunii serviciului public local de călători în conformitate cu noua politică tarifară, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat