Proiect de hotărâre
privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de concesiune numărul 8362 din 22.07.1999

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești - Leordeni nr. 3744/din 22.01.2021;
  • b) Raportul de specialitate al Direcției de administrare a domeniului public și privat nr. 3743 din 22.01.2021 ;
  • c) Hotărârea Consiliului Local al Orașului Popești Leordeni numărul 96 din 15.09.2020 privind aprobarea novației Contractului de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 8362 din data de 22.07.1999 de la Societatea VITAL BLUEAQUA S.A. către Societatea VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE ca efect al fuziunii celor două societăți;
  • d) încheierea Tribunalului București nr. 67 pronunțată la data de 15.12.2020, prin care s-a dispus:
   - înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind fuziunea prin absorbție realizată între societatea VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. și societatea VITAL BLUEAQUA S.A;
   - radierea societății VITAL BLUEAQUA S.A., J23/3048/2010, CUI 11185524, cu sediul în Orașul Popești Leordeni, str. Garian Alexandru nr. 6, județul Ilfov din registrul comerțului;
  • e) Certificatul constatator nr. 27989/13.01.2021 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului privind Societatea VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE;
  • f) Contractul de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 8362 din 22.07.1999, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • - art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), precum și al art. 139 alin. (3) lit. g) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Actul Adițional la Contractul de concesiune numărul 8362 din 22.07.1999 astfel cum este acesta prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește Primarul Orașului Popești-Leordeni să semneze Actul Adițional la Contractul de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 8362 din 22.07.1999 aprobat potrivit art. 1.
 • Art. 3. – Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat